Algemene voorwaarden

Datum: 18 maart 2019

Als je yogalessen volgt bij Yogalein dan ga je akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden. Dit geldt voor alle vormen waarin Yogalein haar lessen aanbiedt: yin yoga, power yoga, stoelyoga, kids party yoga en bedrijfsyoga.

• Met de term ‘leerling’ wordt iedereen bedoeld die in de studio van Yogalein dan wel op locatie yogalessen volgt van Marjolein Faber.

1 • Eigen risico en aansprakelijkheid
– Het deelnemen aan de yogalessen is geheel op eigen risico van de leerling.
– Voor begeleiders die bij de leerlingen betrokken zijn zoals ouders bij kids party yoga, verzorgend personeel bij stoelyoga of leidinggevend personeel bij bedrijfsyoga gelden deze zelfde algemene voorwaarden.
– Yogalein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, ongevallen of materiële schade die direct of indirect gevolg zijn van of in relatie staan met deelname aan de lessen.
– Yogalein kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan eigendommen noch voor diefstal of verlies van eigendommen.
– De vastgoedeigenaar van de Yogalein studio noch diens medewerkers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van eigendommen.
– Yogalein behoudt zich het recht voor leerlingen deelname aan de lessen te weigeren indien hiervoor gegronde redenen zijn zoals onrechtmatig gedrag, wangedrag of wanbetaling.

2 • Losse les en strippenkaart
– De leerling kan losse lessen volgen bij Yogalein en dient dan €11,- per les te voldoen voorafgaand aan de les à contant of per directe overschrijving.
– De leerling kan ook strippenkaarten afnemen via yogalein.nl of rechtstreeks bij Marjolein Faber.
De lessen die via een strippenkaart ter waarde van 5 lessen kunnen worden gevolgd, dienen te worden gevolgd in de 12 weken volgend op de betalingsdatum.
De lessen die via een strippenkaart ter waarde van 10 lessen kunnen worden gevolgd, dienen te worden gevolgd in de 24 weken volgend op de betalingsdatum.
– Een strippenkaart is persoonlijk maar in overleg wel overdraagbaar. De leerling is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit in de bijwoning van de lessen.
– Gemiste lessen kunnen worden ingehaald binnen de duur van de strippenkaart. Daarna komen de lessen te vervallen.
– Het is de leerling toegestaan de les te schenken aan een ander indien daar een gegronde reden voor is.
– Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere strippenkaart.
– Er vindt om geen enkele reden restitutie van lesgeld plaats voor lessen die niet zijn bijgewoond.
– De leerling neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart.
– Wanneer de leerling zich aanmeldt na eerst een proefles te hebben gevolgd, dan is de proefles de eerste strip van de strippenkaart.

3 • Afmelden lessen
– Indien de leerling verhinderd is, dient hij /zij uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les deze te annuleren.
– Dit kan door tijdig een tekstberichtje te sturen naar of te bellen met 0647780520.
– Er kan ook tijdig een e-mailbericht worden gestuurd naar info@www.yogalein.nl.
– Mits er op tijd is geannuleerd, wordt de les weer bijgeschreven op de strippenkaart. Bij een te late afmelding wordt de les afgeschreven van de strippenkaart.

4 • Betaling en opzegging
– De leerling neemt deel aan de yogales vanaf de afgesproken aanvangsdatum voor de duur van de strippenkaart.
– Een strippenkaart wordt aangeschaft middels betaling à contant of directe overschrijving.
– Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart.
– Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist een oproep om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.
– Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart met inachtname van 2 weken opzegtermijn voor het einde van de strippenkaart.
– Indien een leerling gedurende een strippenkaart periode wenst op te zeggen, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen.
– Indien er gegronde reden zijn voor een leerling om geplande lessen binnen een strippenkaart periode niet te kunnen volgen – denk aan buitenlandreis, overlijden binnen de familie, langdurige ziekte – dan kan de leerling vragen om een aangepaste regeling inzake de geplande lessen en verplichtingen.

5 • Feestdagen, vakantie en annulering lessen
– Sluitingstijden van Yogalein tijdens nationale feestdagen, vakantie- en andere verlofdagen zullen tijdig gecommuniceerd worden via de website en e-mail.
– Yogalessen die komen te vervallen op de feestdagen of andere onvoorziene omstandigheden, worden niet meegerekend in de duur van de strippenkaart.
– Wanneer een les onverwacht komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte docent) zal de einddatum van de strippenkaart worden verlengd.

6 • Ziekte of blessures
– Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid, wordt de leerling geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen alvorens aan de yogalessen van Yogalein deel te nemen.
– Elke leerling is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan Yogalein.
– Indien de leerling wegens een blessure of andere medische klachten niet kan deelnemen aan de lessen dan zijn de eerste 2 weken voor eigen risico.
– Is de leerling daarna nog niet in staat om de les te volgen dan wordt de strippenkaart, zo wenselijk, stop gezet. Dit kan niet met terugwerkende kracht. De vaste plek in de les wordt nog 1 kalendermaand onbetaald gereserveerd voor de leerling. Hierna wordt de strippenkaart weer van kracht tenzij de leerling officieel de strippenkaart opzegt.
– Yogalein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of verwonding voor, tijdens of na de les.
– Yogalein kan op grond van medische indicaties die bij deelname worden gemeld, een leerling deelname aan de les ontzeggen.
– Yogalein behoudt zich het recht voor medische persoonsgegevens te vereisen bij het aanbieden van een van haar lessen aan leerlingen.

7 • Zwangerschap
– Leerlingen zijn verplicht hun zwangerschap direct te melden bij Yogalein zodat de yogales voor de zwangere leerling kan worden aangepast.
– De zwangere leerling verwittigt de docent tijdens de yogales direct over haar ervaren ervaringen/beperkingen. Ook in dat geval kunnen de oefeningen worden aangepast.
– Yogalein c.q. de yogadocent kan besluiten oefeningen over te slaan of te wijzigen dan wel de les te annuleren voor de betreffende leerling.
– Sommige oefeningen kunnen in de eerste 12 weken van de zwangerschap beter vermeden worden. Leerlingen worden derhalve verzocht hun zwangerschap zo vroeg mogelijk te melden. Indien wenselijk, wordt deze kennis vertrouwelijk behandeld.

8 • Wijziging lesrooster en/of prijzen
– Yogalein behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd via de website en email.
– Yogalein behoudt zich het recht voor om aanpassingen en veranderingen door te voeren in het lesrooster, betreffende inhoud, tijden en locatie.
– Yogalein stelt alle leerlingen per e-mail op de hoogte van alle voor de leerling belangrijke mutaties.

9 • Privacyverklaring
– Met het accepteren van deze algemene voorwaarden accepteert de leerling ook de privacyverklaring die hier te vinden is. De leerling gaat akkoord met het beperkte gebruik van zijn/haar gegevens door Yogalein.

10 • Sociaal aspect
– Yogalein verzoekt leerlingen om 10 minuten voor de les aanwezig te zijn. Te laat komen kan storend zijn voor de medeleerlingen.
– Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docente als de medeleerlingen.
– Gelieve telefoons geheel op stil te zetten of liefst helemaal uit te zetten.

11 • Bedrijfsyoga
– Voorafgaand aan de bedrijfsyoga les krijgen opdrachtgevers een gespecificeerde offerte.
– Yogalein kan hierbij (medische) persoonsgegevens van de deelnemers opvragen ter oriëntatie en lesindeling.
– Na bevoegde goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, wordt de les of worden de lessen ingepland in overleg.
– Lessen kunnen plaatshebben op locatie van het bedrijf of in de studio van Yogalein.
– Yogalein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of diefstal ontstaan voor, tijdens of na de yogalessen (zie 1).
– Annulering van een les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Lessen die binnen die termijn worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.
– De betalingstermijn van Yogalein is 14 dagen na factuurdatum.

12 • Kids party yoga
– Voorafgaand aan de kids party yoga les krijgen opdrachtgevers een gespecificeerde offerte.
– Yogalein kan hierbij (medische) persoonsgegevens van de deelnemers opvragen ter oriëntatie en lesindeling.
– Zo wenselijk kan Yogalein de party yoga aanvullen met feestelijke elementen.
– Na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, wordt de party yoga ingepland in overleg.
– Lessen kunnen plaatshebben op locatie bij de opdrachtgever thuis of in de studio van Yogalein.
– Yogalein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, letsel of diefstal ontstaan voor, tijdens of na de kids party yoga (zie 1).
– Annulering van een kids party yoga les dient minimaal 48 uur van tevoren te geschieden. Partijtjes die binnen die termijn worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.
– De betalingstermijn van Yogalein is 14 dagen na factuurdatum.

13 • Foto’s / portretrecht
– Yogalein dan wel door Yogalein ingehuurde fotografen, kunnen foto’s maken tijdens de lessen. Deze worden gebruikt voor de website yogalein.nl en Yogaleins social media. Leerlingen wordt vooraf om toestemming hiervoor gevraagd.